Pædagogisk retning


KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik danner fundamentet for medarbejderne på Dag- og Døgncenter Lemvig. Medarbejderne uddannes i KRAP og praktiserer pædagogikken i det daglige arbejde med borgerne.

KRAP har fokus på menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. KRAP har konkrete værktøjer, der kan hjælpe medarbejderen med at sætte fokus på egen og andres tænkning, for at skabe forandring og udvikling.

Der afholdes 2 gange årligt intern undervisning i KRAP

Gentle Teaching

På Dag- og Døgncenter Lemvig arbejder vi med Gentle Teaching som vores pædagogiske filosofi. Gentle Teaching er en filosofi, der bygger på et humanistisk menneskesyn. Borgerne skal føle sig sikre og elskede, både når de har det godt og når de har det dårligt. Uanset hvordan borgerne har det, må vi ikke ”straffe” eller bruge sanktioner. Vi skal være opmærksomme på at tilgodese borgernes behov.

Vent med at udfordre borgernes ressourcer /stille krav til dem, indtil du kender borgeren og gør det kun når borgeren har det godt nok, til at kunne bære det. Det er vigtigt, at vi aflaster borgeren fra forvirrende og eller belastende sanseindtryk i deres miljø.

Vi er som medarbejdere rollemodeller for vores borgere, dette er vigtigt at huske i vores forvaltning af os selv i deres hjem og i deres liv.

Gentle teaching er en ikke voldelig interventionspædagogik. Det betyder, at vi ikke optrapper eller går ind i konflikter, men at vi nedtrapper konflikter og går ud af dem, hvis dette overhovedet er muligt.

Arbejdet med borgerne går ikke ud på, at opdrage eller på at lave om på vores borgere, men går ud på, at vi som personale indstiller os på, at møde borgeren der hvor vedkommende er. Vi observerer på adfærden, men laver pædagogik på den følelse vi formoder ligger bag adfærden. I praksis arbejder vi på, gennem aktiviteter, at opbygge nære og varme relationer mellem borgere og medarbejdere.

Når du som personale møder borgeren, skal du gøre alt hvad du kan, for at mødet bliver ligeværdigt. Derfor skal du være venlig, lyttende, observerende, imødekommende, udvise situationsfornemmelse og kunne vejlede borgeren nænsomt.

Gentle teaching er ikke en pædagogik, men en filosofisk tilgang, hvor det handler om at:

 • Skabe fællesskab/ gode relationer.
 • Skabe gensidig vækst.
 • Skabe tillid og tryghed.

 Vigtige redskaber i Gentle teaching:

 • Hjertet: Vores følelser, holdninger, tro og værdier - arkitekturen i vore hjerter.
 • Hænder: Berøring – for at få den anden til at føle sig tryg.
 • Øjne: Se på og opbyg øjenkontakt med den anden.
 • Ord: Beroligende, opmuntrende og kærlige.

 På Dag- og Døgncenter Lemvig arbejder vi også med Gentle teaching i forhold til brugere med udfordrende adfærd. Her arbejdes der med følgende:

 • Afledning er bedre end krav.
 • Afled via effekt – humor, hvis brugeren kan det.
 • Afled med andre konkrete midler som kaffe, cola m.m.
 • Bevar overblikket og roen.
 • Undgå altid en konflikt, hvis det er muligt.
 • Arbejd med ting der motiverer borgeren.
 • Giv omsorg – tilbyd hjælp.
 • Tal roligt, brug enkelt og konkret sprog.

Ønskes mere viden om Gentle teaching: viss.dk

Systematisk Pædagogisk Arbejdsmetode

Systematisk pædagogisk arbejdsmetode er tænkt som et redskab til daglig brug i det pædagogiske arbejde. Metoden er en hjælp til vurdering af borgeren, opstilling af mål, planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde og til evaluering.

Systematisk pædagogisk arbejdsmetode går ud på, at personalet laver projekter med den enkelte brorger. Projektets opbygning og indhold, er baseret på en systematisk pædagogisk tankegang/arbejdsmetode, hvor personalet udvikler pædagogikken i forhold til den enkelte borger, på baggrund af en systematisk erfaringsindsamling.

 På Dag- og Døgncenter Lemvig, har vi valgt at der skal udarbejdes projekt på den enkelte borger ca. hvert andet år. Projekterne fremlægges på statusmøderne.

 Systematisk pædagogisk arbejdsmetode kan også:

 • Sikre en sammenhængende udvikling for borgeren, samt dokumentere i hvilket omfang borgeren er selvhjulpen- over tid.
 • Skabe forståelse for borgerens adfærd, via indsamlede erfaringer.
 • Sikre borgerne en kontinuerlig udvikling, samt at vi som personale når vores mål.

Tegn til Tale

Tegn Til Tale (TTT) er en kommunikationsform, der kort sagt handler om, at supplere talesproget med tegn. 

Der afholdes 2 gange årligt intern undervisning i TTT.  

Dag og Døgncenter Lemvig
Industrivej 49
7620 Lemvig
centerlemvig@lemvig.dk

Om Dag- og Døgncenter Lemvig.

Dag- og Døgncenter Lemvig er en samlet organisation som tilbyder både beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud samt botilbud. Vi arbejder ud fra servicelovens §103 og §104, samt socialpædagogisk støtte i forhold til servicelovens §83 og §85.
Vi samarbejder på kryds og tværs i organisationen med det formål at borgeren skal opleve sammenhæng mellem sit hjem og sin beskæftigelse. Personale og ledelse er ligeledes ansvarlig for at viden og informationer sker naturligt i organisationen.
Dag- og Døgncenter Lemvig har fælles pædagogisk indgangsvinkel til arbejdet med borgerne. Der sker løbende undervisning og kurser for personalet, så alle kan holde sig ajour med nye tiltag for området.